Algemene voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin De Telefoonwinkel als reparateur van consumentenelektronica (het product) optreedt.

Algemene bepalingen klachten en defecten.

 1. Prijs
  Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die door de klant zijn opgegeven en op het reparatieformulier / reparatie bon, zijn omschreven door de winkelmedewerker of monteur van De Telefoonwinkel. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de benodigde te vervangen onderdelen en de reparatiekosten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.

 2. Prijsopgave
  De prijsopgave wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door de winkelmedewerker of monteur. De opdrachtgever (de klant) accordeert de prijsopgave middels een handtekening. Hierna is de prijsopgave bindend.

 3. Vrijblijvend
  Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeld op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door De Telefoonwinkelen betaalt geen onderzoekskosten.

 4. Kwaliteit
  Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. De Telefoonwinkelbehoudt zich het recht tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen.

 5. Reparatie bon
  Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatie bon waarop de verrichte werkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staan vermeld. De reparatie bon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens als garantiebewijs.

 6. Aansprakelijkheid
  De Telefoonwinkel is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.

 7. Garantie
  De Telefoonwinkel geeft na het voltooien van de reparatie een reparatie garantie van 6 maanden op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie de shop heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade en vochtschade, vervalt de reparatie garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

 8. Retour
  Wanneer binnen zes maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet De Telefoonwinkeleen opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
  a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
  c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
  d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

 9. Verlies van data
  De Telefoonwinkel is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

 10. Vochtschade
  Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen in een van onze filialen. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. De Telefoonwinkelkan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

 11. Niet betaalde producten/ diensten
  Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van De Telefoonwinkelaan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is De Telefoonwinkelbevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen in de shop.

 12. Geschillen
  Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.